نظرسنجی

رضایت شما از خدمات شرکت ساپرا امین

سهولت دسترسی و ارتباط با واحد مربوطه

اطلاع رسانی اخبار مختلف

مناسب بودن رفتار کارکنان و ایجاد حس احترام متقابل

پاسخ دهی سریع و مناسب به درخواست های مشتری

میزان تسلط، دانش فنی، و مهارت کارشناسان که با آن ها در ارتباط بودید

میزان رضایت شما از هزینه های پرداختی

کیفیت درخواست به طور کلی